Obchodní podmínky

Rychlý přehled

 

Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu dobrysklenik.cz je společnost: 
SKYLIGHTEC s.r.o.
Kubánské náměstí 1391/11 
100 00 Praha 10 - Vršovice

IČ: 24665568
DIČ: CZ24665568


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 164526 a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00049732.

(dále jen „prodávající")

Provozovna a sklad:
SKYLIGHTEC s.r.o.
Albeř 109
378 33 Nová Bystřice


Telefon: +420 / 602 571 009

Email: info@dobrysklenik.cz 
Emaily jsou vyřizovány v pracovní době průběžně v závislosti na pořadí přijetí, nejdéle však do 3 pracovních dní.

Bankovní spojení:
FioBanka CZK 2600326556/2010
FioBanka EUR 2900326558/2010

Tento nákupní řád je součástí uzavřené kupní smlouvy a vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti mezi SKYLIGHTEC s.r.o., jakožto prodávajícím, a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/prodávající/zhotovitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Klient/Kupující/objednatel - spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Klient/Kupující/objednatel - nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti anebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelemsvého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Objednání zboží, vznik kupní smlouvy

Objednání zboží je možné realizovat prostřednictvím:  

- e-shopu - vložením zboží do košíku a vyplněním veškerých potřebných údajů a náležitostí do připraveného formuláře a jeho odesláním.  

- písemné objednávky klienta, která musí obsahovat veškeré potřebné údaje a náležitosti, a to zasláním na adresu: Dobrysklenik.cz, Albeř 109, 378 33 Nová Bystřice

- e-mailu, kdy klient může zaslat objednávku, která musí obsahovat veškeré potřebné údaje a náležitosti na e-mailovou adresu obchod@dobrysklenik.cz  

- telefonu, který je k dispozici pro příjem objednávek na tel. čísle +420 / 602 571 009 v pracovní dny 9.00 - 18.00 h 

Objednávka je potvrzena prostřednictvím telefonického kontaktu mezi prodejcem a klientem a zaslaného potvrzení na email klienta, případně pouze emailovou komunikací byla-li zvolena při objednávce.  

Kontakt ve většině případů provádí prodávající až po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží, který si klient objednal, obvykle do dvou pracovních dní od doručení objednávky a to emailem či telefonicky pokud si to záležitost vyžaduje.  

Pokud bude klientem zvolena nebo prodávajícím vyžadována platba za zboží předem na účet prodávajícího, uskuteční se tato platba až na základě telefonického kontaktu s prodávajícím, který bude kontaktovat klienta o dostupnosti a termínu dodání zboží nebo emailovou komunikací ze strany prodávajícího - potvrzením objednávky a žádostí o převod peněžní částky, byla-li zvolena v objednávce komunikace emailem. Prodávající a klient se dohodnou na termínu platby předem na účet.  

Pokud byla objednávka přijata v den pracovního klidu (víkend) nebo o svátku, posouvá se tímto kontakt na následující první pracovní den.  

Prodávající si vyhrazuje právo ověření obsahu objednávky učiněné prostřednictvím telefonu či emailu (přesný druh zboží), způsob a termín dodání zboží, a to před tím, než začne s plněním smlouvy.  

V případě osobního odběru zboží na provozovně vzniká kupní smlouva obdobným způsobem, který byl výše popsán za předpokladu, že byly k jejímu vzniku použity prostředky komunikace na dálku. 

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka od kupujícího a samotná kupní smlouva vzniká až potvrzením prodávajícím, nikoliv automatickou odpovědí o přijetí objednávky. 

Od okamžiku potvrzení objednávky operátorem obchodu lze vzniklou smlouvu měnit nebo rušit pouze na základě zákona nebo vzájemné dohody kupujícího a prodávajícího. Přílohou potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky či reklamační řád neodpovídaly obchodním podmínkám či reklamačnímu řádu uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů,o.s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a že s ním souhlasí. Na nákupní řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s ním seznámit. Tento nákupní řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tento nákupní řád je zobrazen na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku využitých k uzavření smlouvy si hradí každá strana samostatně v souladu s tarify svých poskytovatelů těchto služeb.

Zrušení objednávky

Ze strany klienta:
Klient má právo zrušit objednávku bez udání důvodu, kdykoliv před jejím závazným telefonickým či emailovým potvrzením.

Pokud klient, který není spotřebitelem (viz vymezení pojmů), zruší objednávku již po telefonickém potvrzení či emailovém potvrzení, je klient povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu, která prodávajícímu tímto jednáním klienta vznikla a to zejména, kdy již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů. Spotřebitel má povinnost takto vzniklou škodu uhradit pouze u zrušené potvrzené objednávky na zboží, u kterého nelze odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Viz kap. "Odstoupení od kupní smlouvy" tohoto nákupního řádu. - např. doprava zboží, zboží, které je pouze „na objednání“ a pod...

Návrh na zrušení objednávky ze strany obchodu:
V případě, že se zboží přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, kdy však platí, že prodejce bude klienta kontaktovat s návrhem dalšího postupu v řešení objednávky a to i v případě dodání pouze její části. Klient má právo objednávku zrušit bez jakékoliv sankce.

Pokud klient již zaplatil kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka neprodleně vrácena zpět na jeho účet (účet kterým byla platba provedena) nebo složenkou na adresu klienta a to nejdéle do 10 pracovních dnů.

Odstoupení od kupní smlouvy

Klient, který je spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží dle § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. 
Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. 

Pokud se tak rozhodne, musí být projev vůle o odstoupení od smlouvy odeslán prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. 

Spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu zboží na své náklady, to by mělo být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Prodávající kupujícímu (klientovi) vrátí zpět jím zaplacené finanční částky za zboží předem dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doručení odstoupení od smlouvy). 

Nesplnění výše uvedených podmínek nemá vliv na platnost odstoupení spotřebitele, ale prodávající může vůči spotřebiteli uplatnit nárok na kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží (poškozené, nekompletní, viditelně opotřebené či spotřebované zboží). Prodávající má dále právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s 
vrácením zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je však takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží. 

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii
 • na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů (např. rtěnky, krémy, řasenky, šampony, kondicionéry, štětce na líčení apod.)


Postup:

 • doporučujeme kontaktovat prodávajícího a sdělit mu, že odstupujete od kupní smlouvy, uvést o jaké zboží se jedná, číslo objednávky, cenu a to na tel. čísle: +420 / 602 571 009 v pracovní dny 9.00 - 18.00 nebo na obchod@dobrysklenik.cz, případně písemně (poštou na adresu prodejce)
 • zboží by mělo být kompletní, včetně příslušenství, záručního listu (pokud byl přiložen), návodu a veškeré dokumentace
 • nejlépe v nepoškozeném původním celistvém originálním obalu společně s kopií dokladu o koupi (faktura, dodací list) 


 • zboží odešle klient (nejlépe doporučeně) na vlastní náklady na adresu prodejce, nikoliv na dobírku (prodejce si vyhrazuje právo takto zaslané zboží nepřevzít), případně může zboží doručit i jiným vhodným prokazatelným způsobem.Odstoupení od smlouvy musí být odesláno prodávajícímu nejpozději 14 den od převzetí zboží, 
 • adresa prodejce: Dobrysklenik.cz, Albeř 109, 378 33 Nový Bystřice
 • zboží doporučujeme důkladně zabalit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a znehodnocení originálního obalu různými štítky a popisy 
 • zároveň se doporučuje zboží klientem pojistit, jelikož prodejce neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození zboží při přepravě


Odpovědnost za vady, rozpor s kupní smlouvou

Rozpor s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá klientovi za to, že prodávaná věc je při převzetí klientem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Dodací podmínky, doprava

Zboží bude dodáno klientovi v termínu dohodnutém telefonicky či emailem při potvrzení objednávky – obvykle do 5 pracovních dní od potvrzení objednávky, pokud je skladem. Pokud se prodávající s klientem dohodnou, může být doba dodání delší, zejména v případě, kdy zboží není skladem nebo se standardně do ČR nedováží, maximálně však 90 dní. Místo dodání zboží je stanoveno na základě informací poskytnuté klientem z objednávky zboží, případně odlišné, dohodne-li se tak prodávající s klientem.

Dopravu na místo dodání zajišťuje prodávající, a to v rámci celé České Republiky.

Způsob určení, jakým dopravcem bude zboží zasláno a za jakou cenu, si zvolí klient sám nebo bude zvoleno automaticky.

Drobné zboží:
je zasíláno za 95,-Kč, jak Českou poštou, tak i soukromým dopravcem.

U velkého, těžkého a rozměrného zboží:
je účtováno za dopravu 299,- Kč až 2000,-Kč v závislosti na objemu a velikosti zásilky.

Dobírečné 30,-Kč, bude-li zvolena platba předem, není účtováno. Přesná cena je zobrazena vždy v nákupním košíku před objednáním.

U vybraného zboží, poskytuje prodávající dopravu zdarma.

Jedná se zejména o zboží zahradní a dílenské techniky dražší než 2000,-Kč. Vybrané zboží je v popisu viditelně označeno jako „doprava zdarma“. 

V případě dopravy prodávajícím (vztahuje se především na velké skleníky bez dopravy zdarma) je účtována částka 10 Kč/km vypočítáno jedním směrem z 378 33 Albeř, Nová Bystřice do místa dodání uvedeného kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu přepravy, pokud bude nevhodně zvolena klientem, toto však nebude mít vliv na konečnou cenu uvedenou v objednávce kupujícího.

Ceny za dopravu jsou prodávajícím vždy výrazně dotovány. 

Standardní doručení:
Smluvní dopravce doručuje zboží standardně před dům nebo prodejnu, případně za první uzamykatelné dveře pokud tomu způsobilost povrchu dovoluje (povrch pro paletový vozík či rudlík).

Proto se klient musí vždy připravit na doručení zboží, zvláště pokud jde o zboží velké a těžké. Řidič jezdí sám bez závozníka a není tedy schopen zboží stěhovat po schodech nebo patrech, proto je nutné, aby si klient zajistil adekvátní pomoc, pokud na manipulaci se  zbožím sám nestačí. Pokud není uvedeno jinak, v ceně dodání není instalace ani vynesení zboží do pater. 

Řidiči ve většině případů před doručením zásilky telefonicky klienta kontaktují, aby byl připraven na převzetí zboží a jeho zaplacení, případně se může domluvit na jiné adrese dodání, pokud není klient právě v místě dodání, ale například v zaměstnání (pouze u menších zásilek a stejné město).

Jestliže i přes veškerá snažení dopravce se klienta nepodaří na adrese dodání zastihnout, zanechá na místě vzkaz s telefonním číslem depa dopravce, kde je možno se domluvit na náhradním dodání zboží nebo na vlastním odběru zboží z depa dopravce.

Pokud bude zboží doručeno prostřednictvím České pošty a klient nebude k zastižení na adrese, bude zásilka uložena po dobu 7 kalendářních dnů na poště klienta, kde si ji lze vyzvednout.

Prodej a platba za zboží, slevy

Prodávající je majitelem zboží a prodává jej klientovi za cenu aktuální v době odeslání objednávky. Cena zboží je konečná včetně DPH, PHE, popř. dalších zákonných poplatků. Pokud se cena zboží změní, pro objednávky odeslané po provedené změně vždy platí cena nová. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. 

Zboží je až do doby úplného zaplacení celé ceny, majetkem prodávajícího.

Uhrazení ceny za zboží lze provést několika způsoby:

 • osobně na provozovně prodávajícího
 • dobírkou v místě předání zboží (peníze převezme smluvní přepravce)
 • bankovním převodem na účet prodávajícího, kde musí být převedena celková částka
 • číslo účtu: 2600326556/2010 pro CZK nebo 2900326558/2010 pro EUR


Pokud byla platba provedena bankovním převodem, je zboží odesláno až po fyzickém připsání celkové výše ceny na účet prodávajícího.

Prodávající si může v cenově náročnějším případě vyhradit právo na platbu předem, pokud celková cena objednávky překročí limit 30000,- Kč.

Převzetí zboží

Převzetí zboží, poškození zboží přepravou - smluvní přepravce:
Klient svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou. Na tuto skutečnost je klient dostatečným způsobem upozorněn a má tak možnost případně uvést své výhrady k dodávce zboží či toto zboží odmítnout odebrat z důvodu možného rozporu s kupní smlouvou při převzetí zboží. Řidič má proto povinnost počkat, než si zboží klient zkontroluje, zda není zásilka přepravou poškozená. 

Případné poškození zásilky, způsobené přepravou, je nutné reklamovat v okamžiku převzetí (jedná se o doporučení). Jestliže klient zboží převezme bez výhrady – uvede svým podpisem do přepravního listu, že převzal zásilku nepoškozenou, poškození z přepravy se po té špatně dopravci prokazuje. Proto prodávající doporučuje, aby klient vždy řádně zkontrolovat, zda je zásilka z vnějšku nepoškozena. Případná následná klientova reklamace poškození zboží přepravou bude vyřízena s ohledem na jeho podpisem stvrzené potvrzení, že převzal zásilku z vnějšku nepoškozenou, pokud se neprokáže opak. 

Poškození z přepravy je na zboží vždy už na první pohled patrné (poškozený obal, díra, mokrý obal, rozdrcené ochranné prvky spotřebiče - polystyrenu apod..) V tomto případě má klient možnost zboží za účasti řidiče rozbalit a zjistit, je-li poškozený i obsah balení, nebo zboží nepřevzít. Většinou je vše v pořádku a zboží je i pod poškozeným obalem v naprosto bezvadném stavu.

I přesto ale doporučujeme udělat písemný zápis o poškození obalu podepsaný klientem a dopravcem ještě před rozbalením zboží na přepravní list. 

Je-li však zboží skutečně přepravou poškozeno, je nutné provést písemný záznam o poškození zásilky podepsaný klientem a přepravcem. Klient má následně možnost požadovat opravu zboží nebo vyexpedování nového zboží, případně požadovat přiměřenou slevu. To vše bez zbytečného odkladu. Pokud klient v takovém případě bude bezprostředně telefonicky kontaktovat prodávajícího a uvede do přepravního listu své výhrady k zásilce zboží, výrazně tak přispěje k rychlému a bezproblémovému vyřešení vzniklé situace. 

 • kontakt: +420 / 602 571 009  v pracovní dny 9.00 - 18.00 


Pokud klientovi poškozenou zásilku doručí Česká pošta, zboží nemusí klient převzít, ale je třeba prodávajícího o této skutečnosti informovat na tel. +420 / 602 571 009 nebo uplatnit reklamaci – poškození zásilky na poště v co nejkratší době. Doporučujeme okamžitě kontaktovat prodávajícího za účelem rychlého vyřízení vzniklé situace a zjištění dalšího postupu. 

Nedodržení výše uvedeného postupu spotřebitelem se nedotýká jeho práv z odpovědnosti za vady, jeho dodržení lze však spotřebiteli doporučit.

Záruční list, záruka, servis, reklamace

Veškeré zboží nabízené v internetových obchodech společnosti SKYLIGHTEC s.r.o. pochází přímo od výrobců, výhradních dovozců nebo velkoskladů, je stejné jako v kamenných obchodech, první jakosti a platí pro ně stejné záruční a servisní podmínky. 

Zboží je v originálním balení, v perfektním stavu od výrobce a obsahuje záruční list (je-li výrobcem vystaven), návod na použití v českém jazyce a daňový doklad. 

Pokud se nachází záruční list uvnitř balení výrobku nevyplněný, stačí, aby klient zaslal záruční list na níže uvedenou adresu, kde mu bude obratem po vyplnění všech potřebných náležitostí zaslán zpět. Nedodržení tohoto postupu nezbavuje spotřebitele jeho práv ze záruční odpovědnosti za vady.

Adresa prodávajícího: Dobrysklenik.cz, Albeř 109, 378 33 Nová Bystřice 

Klient je povinen uvést zpáteční adresu. 

Klient vždy dostane společně se zásilkou daňový doklad – fakturu. Pokud není záruční list přiložen, nahrazuje jej faktura.

Záruka

Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 

Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. 

- Klient/Kupující/objednatel - spotřebitel: 24 měsíců od data prodeje. U některých značek poskytuje prodávající i prodlouženou (smluvní) záruční dobu, která je uvedena v detailním popisu zboží nebo přímo na záručním listě a řídí se podmínkami na záručním listě výrobcem stanovenými.

- Klient/Kupující/objednatel - nikoli spotřebitel (na IČO): 6 měsíců od data prodeje, může však být i delší, umožňují-li to podmínky výrobce. Záruční doba se po té řídí podmínkami vydané na záručním listě výrobcem. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a není možné v daném případě reklamaci vyhovět. 

Při uplatnění záruky má kupující spotřebitel: 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, nebo právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. 
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. 
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. 
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. 


V případě výměny zboží začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci, obdobný postup platí i pro výměnu součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Prodávající je povinen na žádost spotřebitele vydat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Záruční list může být nahrazen dokladem o prodeji věci, pokud tento obsahuje údaje, které musí obsahovat záruční list. 

Záruční doba uvedená vždy u detailního popisu zboží nebo přímo na záručním listě (záruka) je určena pouze pro koncové zákazníky - spotřebitele, nikoliv pro firmy, které při uzavírání a plnění smlouvy jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

Poskytnutí prodloužené záruční lhůty nad rámec zákona (24 měsíců) upravuje záruční řád daného výrobce, který je uveden na záručním listě. Prodloužení záruční lhůty je ve většině případů podmíněno servisní kontrolou na náklady klienta před ukončením 24 měsíců od koupi zboží.

Proto by klient ve vlastním zájmu při vybalování zboží neměl ničit originální obal a po nějakou dobu jej uschovat pro případ reklamace. Jedná se pouze o doporučení, originální obal není podmínkou přijetí reklamace.

Servis:
Veškeré nabízené zboží v internetových obchodech společnosti SKYLIGTEC s.r.o. má servisní zastoupení v ČR. Adresu nejbližšího servisu zboží dané značky najde klient na stránkách výrobce, který je uveden v detailním popisu zboží, případně přímo na záručním listě nebo ji prodávající poskytne na telefonním čísle +420 / 602 571 009 v pracovní době 9 - 18h nebo prostřednictvím e-mailu na reklamace@dobrysklenik.cz 

Reklamace:
Pokud se vyskytne u zboží závada, může se klient vždy obrátit přímo na prodávajícího, kde bude klientovi s největší péčí doporučeno, jak dále postupovat, nebo má možnost se obrátit na kterýkoliv autorizovaný servis dané značky. 

Ve většině případů stačí kontaktovat nejbližší autorizovaný servis, který klientovi daný výrobek bezplatně opraví, a navíc, pokud jde o větší spotřebič (skleník), vyšle ke klientovi svého zaměstnance, který zpravidla odstraní závadu na místě, aniž by muselo zboží putovat do servisu.

U renomovaných značek je tato skutečnost uvedena na záručním listě, kde je uvedeno, že „klient“ – spotřebitel má možnost uplatnit reklamaci v autorizovaným servise v místě bližším, než-li je prodejce (snižuje se tím čas vyřízení a i vynaložené finanční prostředky na přepravu zboží a možnosti jeho poškození). 

Výhoda tedy spočívá v rychlosti opravy, kdy servis může opravit výrobek do 1-2týdnů, a tím není nutné čekat na vyřízení reklamace od prodávajícího, které trvá kvůli následné přepravě delší dobu. 

Pokud se i přesto klient rozhodne zaslat výrobek k reklamaci k prodávajícímu, lze mu doporučit, aby prodávajícího o této skutečnosti telefonicky nebo písemně e-mailem předem informoval. 

Kontakt:
+420 / 602 571 009 v pracovní dny 9.00 - 18.00 hod.
e-mail: reklamace@dobrysklenik.cz 

Výrobek by měl být vhodně zabalen – nejlépe v původním originálním obalu se záručním listem, veškerou dokumentací, příslušenstvím, dokladem o koupi (postačí kopie) a s přesným popisem závady. 

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.  Kupující bude v této lhůtě prokazatelně informován o způsobu vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. 

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé: 

a) neodbornou instalací (byla-li požadována instalace odborná a kupující na to byl řádně upozorněn), nesprávným zacházením či obsluhou nebo použitím v rozporu s návodem na použití.
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci.
c) u zboží, které bylo poškozeno živelnou pohromou.
d) u zboží, které bylo poškozeno zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.
e) u zboží, které bylo poškozeno nadměrným (v rozporu s účelem jeho užití plynoucím z dokumentace a charakteru zboží) zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

V případě prokázání neoprávněné reklamace je prodávající oprávněn vyžadovat na klientovi, který není spotřebitelem a který zboží reklamoval, úhradu skutečně vynaložených prostředků k vyřízení reklamace (přepravné do servisu a zpět). Naopak reklamace klienta, který je spotřebitelem, je vždy bezplatná. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace.

Ochrana osobních dat

Prodávající se zavaszuje, že osobní údaje klienta (jméno, příjmení, adresu bydliště, případně jiné klientem předané osobní údaje) neposkytne v jakékoli podobě třetí nezúčastněné straně (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží). Data budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a klientem za účelem úspěšného splnění smlouvy. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje klienta jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci platby, učiněnou bankovním převodem.  

V případě objednávky a uvedení veškerých potřebných dat k účelu realizace prodeje zboží, dává klient souhlas k tomu, aby prodávající mohl osobní data dle zákona zpracovávat a používat ke komunikaci s ním (s klientem) a to i v době, která bude následovat po úspěšném splnění smlouvy. 

Tento souhlas je klientem poskytnut až do doby písemného vyjádření nesouhlasu se zpracováváním jeho osobních údajů, kdy se provozovatel zavazuje, že veškeré osobní údaje daného klienta budou v nezbytném rozsahu okamžitě odstraněny způsobem zamezujícím případné zneužití těchto údajů. 

Osobní údaje, které prodávající uchovává a zpracovává, může klient kdykoliv změnit a to telefonicky či zasláním emailové zprávy na info@dobrysklenik.cz nebo jejich úpravou v systému eshopu.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.